Zajímavé knihy do vašich knihoven – Psychologie jinak

01.10.2011

Kniha “Psychologie jinak” je první českou monografií na téma kritické psychologie, což je směr, který se v posledních několika desítkách let dramaticky rozvíjí a představuje ve větší či menší míře opozici vůči starším psychologickým směrům, když se nevyhýbá například ani zpochybnění některých “uznávaných” teoretických závěrů psychologie osobnosti, nebo-li analytické psychologie. Zároveň kritická psychologie upozorňuje na neodborné, esoterické nebo dokonce vyloženě podvodné formy psychologie. Vybíralova monografie vysvětluje nejdůležitější proudy v kritické psychologie a představuje klíčové odborné autority tohoto u nás neprávem opomíjeného směru moderní psychologie.

Kniha by měla být povinným materiálem zejména pro všechny odborníky z oblasti lidských zdrojů (komunikační management) a marketingové teorie i praxe. Vážné odborné námitky vznáší kritická psychologie především proti klasifikacím založeným na typologiích jedince, když v podstatě de-konstruuje stávající pojetí segmentace na skupiny odvozené od psychologických kategorií – typologiích osobnosti. Kritická psychologie se kriticky vyslovuje k “přidělování nálepek” jedincům v podobě pochybných psychodiagnostických kategorií. Zdeněk Vybíral upozorňuje například na “podivné” typologie manažerů, označení rolí jedince v kolektivu a spotřebitelské typologie, které jsou široce užívané v marketingu. Některé v knize uvedené příklady dokládají až bizarnost celého “typologického” snažení, když se v literatuře zaměřené na takováto dělení vyskytuje vedle formovače, dokončovače také inovátor, nebo-li inseminátor(!).

Kniha důsledně odhaluje některé široce rozšířené mýty, které jsou, bohužel, často vydávány za vědecký základ komunikačního marketingu. Jedná se především o slavnou komunikační rovnici profesora Mehrabiana. Jako plevel se rozšířila nesmyslná rovnice udávající poměr jednotlivých složek komunikace 7+38+55=100. Zbyněk Vybíral popisuje pozadí celého experimentu, na základě něhož byla komunikační rovnice stvořena (spíše mediálně, nežli odborně) a vysvětluje, proč je nesmyslná. Ostatně tuto rovnici v minulosti několikrát důrazně odmítl i sám profesor Mehrabian, což se některým významným českým psychologům stále tak nějak nedoneslo a neustále ve svých knihách a hlavně v médiích tento nesmysl opakují jako vědecky ověřený fakt.

Monografie “Psychologie jinak” je znepokojivé čtení. Proti myšlenkám a názorům představitelů tohoto směru lze určitě vznést mnoho námitek. Kritická psychologie však nezpochybňuje (obvykle) psychologii jako vědeckou disciplínu, ale všímá si mnohých stereotypně přejímaných přístupů a postojů, nebo dokonce předsudků a ukazuje jejich slabiny, či dokonce vážné nedostatky, které mohou vážně ohrožovat jedince (klienty-pacienty) postižené mylně, svévolně a naprosto neodborně přidělenou “psychologickou diagnózou” často odvozenou z povrchní typologie. Mnozí budou se závěry monografie nesouhlasit, ale velmi pravděpodobně bude nutné otevřít odbornou debatu na téma užívání typologii v marketingu a komunikačním managementu.

Docent Zbyněk Vybíral je vedoucím Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zbyněk Vybíral je osobností mnohými pseudopsychology vnímanou diplomaticky řečeno kontroverzně, protože soustavně kritizuje pokleslé formy současné psychologie, které jsou nepochybně neodborné, nevědecké a psychologii jako odborné disciplíně nesmírně škodí. Mnohé ostudné “kauzy” české psychologie najdete dobře popsány v článcích umístěných na jeho osobních stránkách – http://psych.fss.muni.cz/vybiral/index.php. Je to čtení zajímavé, ale v mnoha ohledech i velmi smutné.

komentáře (0)
Mgr. Jaroslav Stuchlík

Další články autora: